Panorama Polska

Editorial Board - Zespół Redakcyjny:
Edward Możejko
Marek Stepczynski
Piotr Węcław

Contributors - Współpraca:
Maria Kozakiewicz
Tomasz Kornecki
Wiesław Piechocki

Wydanie Internetowe przygotowuje:
Marcin Janiszewski

Desktop Publishing - Skład komputerowy:
Jan Janiszewski

Advertizing – Dział Reklam:
e-mail: redakcja@panoramapolska.ca
Tel. (780) 434-2665

Ads and announcements are accepted after sending them
with proper amount payable to Panorama Polska:
Suite 1240, 5328 Calgary Trail S.
Edmonton, Alberta T6H 4J8, Canada


Reklamy i ogłoszenia oraz życzenia można
zamawiać nadsyłając ich treść wraz z
odpowiednią opłatą na adres redakcji:
Suite 1240, 5328 Calgary Trail S.
Edmonton, Alberta T6H 4J8, Canada


Czeki lub przekazy pienieżne należy wystawiać na Panoramę Polską.
Redakcja nie odpowiada za treść, ani za formę zamieszczonych ogłoszeń,
jak również za poglądy autorów publikowanych tekstów, z którymi często się nie zgadzamy.

Advertizing Deadlines:
Advertizing space must be reserved no later than
on the 15th of the month preceding publication
date (e.g. January 15 for February edition).
Advertizing rates:
$30 for business card size ad.
Discounts:
6 inserts – 10% off,
12 inserts – 20% off.
Make your cheque or money order payable to
Panorama Polska.

**

Please send letters to the editor to:
redakcja@panoramapolska.ca. Include address
and telephone number. We reserve the right to
edit all letters.

**

Przyjmujemy do druku tylko teksty nadesłane
pocztą elektroniczną (MS Word z polskimi
znakami). Zastrzegamy sobie prawo skracania
i adjustacji tekstów oraz zmiany tytułów.
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.